Program lojalnościowy

sprawdź saldo na swojej karcie

Podaj numer Twojej karty:

          

 

 

 

 

 

 


Regulamin programu lojalnościowego „Uśmiechnięte zakupy”

 

Niniejszy Regulamin określa zasady udziału w organizowanym przez PSS „Społem” w Katowicach z siedzibą
w Katowicach przy ul. Rynek 12, 40-954 Katowice, NIP: 6340134518, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000049222 programie lojalnościowym pod nazwą „ Uśmiechnięte zakupy” skierowanym do Klientów sklepów zrzeszonych w sieci Uśmiechnięte Zakupy i działających równocześnie pod szyldem:

 • Społem Katowice
 • Delikatesy Podwawelskie.

Regulamin zawiera warunki uczestnictwa w Programie, które Uczestnik akceptuje poprzez złożenie własnoręcznego podpisu na Formularzu zgłoszeniowym.
 

§ 1. DEFINICJE

 1. ORGANIZATOR oznacza podmiot organizujący Program, którym jest Powszechna Spółdzielnia Spożywców „Społem” w Katowicach z siedzibą przy ul. Rynek 12, 40-954 Katowice, NIP: 6340134518, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS 0000049222.
 2. REGULAMIN PROGRAMU oznacza niniejszy Regulamin Programu Lojalnościowego który definiuje warunki i zasady udziału Uczestnika, Partnera i Organizatora w szczególności zasady przyznawania, wydawania, odejmowania, reklamowania i unieważniania Punktów oraz zasady wymiany Punktów na Nagrody.
 3. PROGRAM oznacza program lojalnościowy „Uśmiechnięte zakupy” .
 4. PARTNER - inny podmiot oferujący uczestnikom w ramach programu towary lub usługi na preferencyjnych warunkach, określonych w porozumieniu zawartym z organizatorem. Organizator zastrzega sobie możliwość wyłączenia niektórych Parterów z programu czasowo lub na stałe. Placówki Partnerów, w których prowadzony będzie Program lojalnościowy będą stosownie oznakowane.
 5. PLACÓWKA PARTNERA oznacza miejsce sprzedaży detalicznej Towarów lub Usług przez Partnera w ramach Programu.
 6. TOWARY LUB USŁUGI oznaczają takie towary lub usługi, których nabycie, zgodnie z Regulaminem skutkuje naliczeniem Punktów.
 7. PUNKTY oznaczają naliczone na Konto Uczestnika jednostki (punkty) w związku z nabyciem przez Uczestnika Towarów lub Usług zgodnie z Regulaminem, które uprawniają Uczestnika do otrzymania Nagrody.
 8. PUNKTY DODATKOWE - punkty przyznawane dodatkowo, np. okresowo lub za wybrane formy aktywności zakupowej.
 9. UCZESTNIK pełnoletnia osoba fizyczna, która została zarejestrowana przez Partnera w takim charakterze na podstawie Formularza rejestracyjnego złożonego zgodnie z Regulaminem i przystąpiła do programu;
 10. PRZYSTĄPIENIE DO PROGRAMU otrzymanie Karty przez Uczestnika Programu na podstawie jego zgłoszenia, w celu gromadzenia Punktów na zasadach określonych Regulaminem.
 11. FORMULARZ REJESTRACYJNY (ankieta) oznacza zgłoszenie przystąpienia do Programu wg wzoru ustalonego przez Organizatora, który po wypełnieniu danych osobowych oraz złożeniu własnoręcznego czytelnego podpisu przez określoną osobę fizyczną, stanowi zgłoszenie uczestnictwa w Programie; na Formularzu Rejestracyjnym Klient może wyrazić zgodę na otrzymywanie informacji za pomocą środków komunikacji elektronicznej.
 12. USTAWA – ustawa z dnia 29 sierpnia 1997r. o ochronie danych osobowych.
 13. KARTA oznacza kartę dostarczoną Partnerowi przez Organizatora i wydawaną Uczestnikowi przez Partnera zgodnie z Regulaminem, identyfikowaną przez numer umieszczony na Karcie (kod kreskowy), przeznaczoną do gromadzenia Punktów naliczanych na Konto Uczestnika w ramach Programu.
 14. KONTO UCZESTNIKA oznacza konto utworzone na dane (imię i nazwisko) Uczestnika zgodnie z Regulaminem. Do Konta Uczestnika przypisana jest Karta wydana Uczestnikowi.
 15. STAN KONTA oznacza aktualną liczbę ważnych punktów naliczonych Uczestnikowi na danym Koncie Uczestnika.
 16. REJESTRACJA – przypisanie numeru identyfikacyjnego danej Karty do danych osobowych Uczestnika.
 17. NAGRODA oznacza nagrodę w formie rzeczowej lub bonu wyszczególnioną na aktualnie obowiązującym Plakacie, która to Nagroda wydawana jest Uczestnikowi w zamian za zgromadzone Punkty.
 18. PLAKAT – oznacza aktualnie obowiązujący plakat określający listę Nagród oferowanych w Programie oraz liczbę Punktów, które są wymagane do zgromadzenia przez Uczestnika na Koncie Uczestnika w celu otrzymania Nagrody.
 19. BON SPOŁEM – wydany przez organizatora w zamian za zgromadzone w trakcie programu punkty, który uprawnia do bezgotówkowego nabycia towarów w sklepach objętych programem.
 20. NAGRODA DODATKOWA - nagroda, która może być przyznana uczestnikowi przez organizatora w ramach dodatkowych promocji.
   

§ 2. WARUNKI PRZYSTĄPIENIA DO PROGRAMU

 1. Warunkiem przystąpienia do Programu „Uśmiechnięte zakupy” jest wypełnienie w sposób kompletny, czytelny i zgodny z prawdą Formularza rejestracyjnego oraz złożenie go w Placówce Partnera.
 2. Udział w Programie i podanie związanych z udziałem danych osobowych jest dobrowolne, lecz niezbędne dla wzięcia udziału w Programie.
 3. Uczestnik może przystąpić do Programu w dowolnym momencie jego trwania.
 4. Przed przystąpieniem do Programu Uczestnik zobowiązany jest zapoznać się z Regulaminem Programu dostępnym wraz z Formularzem rejestracyjnym.
 5. Formularze rejestracyjne wypełnione nieczytelnie lub w sposób niekompletny oraz Formularze rejestracyjne nie będą rejestrowane.
   

§ 3. OCHRONA DANYCH OSOBOWYCH UCZESTNIKÓW

 1. Udostępnienie danych Organizatorowi przez Uczestnika w związku z uczestnictwem w Programie „Uśmiechnięte zakupy” ma charakter całkowicie dobrowolny.
 2. Dane Uczestników Programu „Uśmiechnięte zakupy” będą przetwarzane w celu realizacji Programu, którego podstawowa funkcja będzie polegała na zamianie punktów otrzymanych przez Uczestnika w trakcie zakupów na kupony rabatowe. Administratorem danych osobowych jest Organizator.   
 3. Uczestnik może wyrazić zgodę na otrzymywanie od Organizatora oraz Partnerów informacji o charakterze reklamowym i handlowym za pomocą środków komunikacji elektronicznej („Newsletter”). Wyrażenie zgody na otrzymywanie Newslettera nie jest koniecznym warunkiem przystąpienia do Programu, aczkolwiek niewyrażenie zgody, pozbawia możliwości Uczestnika otrzymywania informacji o artykułach oferowanych przez Organizatora oraz Partnerów, magazynów tematycznych, powiadomień o ofertach, informacji o wydarzeniach w sklepach oraz innych informacji dotyczących akcji promocyjnych przy pomocy właśnie tych środków.  
 4. Newsletter stanowi usługę świadczoną przez Organizatora drogą elektroniczną.
 5. Dostęp do usługi Newsletter wymaga połączenia z Internetem oraz posiadania aktywnego konta poczty elektronicznej (adresu e-mail), a także korzystania z przeglądarki internetowej.  
 6. Zawarcie umowy pomiędzy Uczestnikiem a Organizatorem w zakresie usługi Newsletter następuje poprzez udzielenie zgody, o czym mowa powyżej, natomiast rozwiązanie wspomnianej umowy możliwe jest poprzez wysłanie oświadczenia do Organizatora o chęci rezygnacji z Newslettera (drogą pisemną lub poprzez email na adres mailowy karta@usmiechnietezakupy.pl) lub poprzez kliknięcie w specjalnie do tego przeznaczony link umieszczony na końcu każdej wiadomości email wysyłanej w ramach Newslettera i potwierdzenie woli rezygnacji z usługi.
 7. Uczestnik jest zobowiązany niezwłocznie zawiadomić Organizatora o każdej zmianie swoich danych osobowych.
 8. W przypadku, gdy Uczestnik nie zawiadomi Organizatora o jakiejkolwiek zmianie swoich danych, Organizator nie ponosi żadnej odpowiedzialności za opóźnienia lub zaniechanie spowodowane brakiem aktualizacji danych przez Uczestnika.
 9. Organizator może powierzyć przetwarzanie danych osobowych podmiotom współpracującym z Organizatorem.
 10. Organizator zobowiąże wszelkie podmioty, którym powierzy dane osobowe do wdrożenia stosownych zabezpieczeń danych osobowych oraz do ich przetwarzania w ściśle określonym celu i zakresie.  
 11. Każdy Uczestnik ma prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich poprawiania.
 12. Organizator nie będzie udostępniał bez zgody Uczestnika dotyczących go danych osobowych podmiotom nieuczestniczącym w Programie. Nie dotyczy to przypadków, gdy takie udostępnienie będzie dozwolone lub konieczne na podstawie odpowiednich przepisów prawa.  
   

§ 4. KARTA STAŁEGO KLIENTA

 1. Karta klienta wydawana jest uczestnikom programu nieodpłatnie pod warunkiem dokonania jednorazowego zakupu o wartości co najmniej 20 zł i po złożeniu podpisu pod prawidłowo wypełnionym i własnoręcznie podpisanym formularzem rejestracyjnym, potwierdzonym przez Partnera, w którym dokonano zakupu uprawniającego do otrzymania karty.
 2. Karta klienta może być wydana wyłącznie przez kierownika sklepu, jego zastępcę lub wyznaczonego pracownika, po potwierdzeniu podpisem przyjęcia przez te osoby formularza rejestracyjnego od klienta.
 3. Karta jest ważna do odwołania, przez cały okres trwania Programu Uśmiechnięte Zakupy.
 4. Każdy Uczestnik może posiadać tylko jedną Kartę uprawniającą do naliczania Punktów i wymiany ich na Nagrody.
 5. Karta Stałego Klienta nie jest kartą kredytową, bankomatową czy płatniczą.
 6. Domniemywa się, że osoba okazująca Kartę Stałego Klienta jest Uczestnikiem Programu lub została przez Uczestnika upoważniona do korzystania z Karty. Udostępniając Kartę Stałego Klienta innej osobie, Uczestnik zobowiązuje się poinformować ją o warunkach Programu i niniejszym Regulaminie.
 7. Niedopuszczalne jest przenoszenie przez Uczestnika Punktów ze swojej Karty na Kartę innego Uczestnika.
 8. W przypadku powzięcia przez personel wątpliwości co do prawidłowości korzystania przez Uczestnika z Karty, może być ona zatrzymana. W takim przypadku wykorzystanie karty podczas transakcji zostanie wstrzymane aż do wyjaśnienia wątpliwości. Jeśli wątpliwości dotyczyć będą Karty zarejestrowanej, Partner zawiadomi o tym fakcie Uczestnika, prosząc o ich wyjaśnienie. W pozostałych wypadkach wątpliwości zostaną wyjaśnione po osobistym zgłoszeniu się Uczestnika, do którego należy dana Karta.
   

§ 5. UTRATA I WYMIANA USZKODZONEJ KARTY

 1. W przypadku uszkodzenia, zagubienia lub kradzieży Karty Stałego Klienta należy o tym powiadomić pracowników Placówki Partnera, w której została zarejestrowana dana karta.
 2. W przypadku zniszczenia, zgubienia lub kradzieży zarejestrowanej Karty, możliwe jest odczytanie dotychczas zgromadzonych Punktów. Uczestnikowi zostanie wydana nowa Karta, do której przypisane zostaną zgromadzone Punkty. W okresie oczekiwania na nową Kartę Stałego Klienta Punkty nie są naliczane.
 3. Zasady wydania nowej Karty Stałego Klienta w przypadku określonym w pkt 2 są analogiczne, jak przy przystąpieniu do Programu;

 

§ 6. GROMADZENIE PUNKTÓW 

 1. Posiadacz karty klienta gromadzi punkty poprzez zakup towarów w sklepach organizatora, uczestniczących w programie, z wyłączeniem biletów komunikacji miejskiej, kart i doładowań telefonicznych oraz wyrobów tytoniowych i  napojów alkoholowych z wyjątkiem piwa.
 2. Warunkiem naliczenia punktów na indywidualnym koncie klienta jest okazanie karty klienta kasjerowi przed rozpoczęciem kasowania towarów, odczytanie kodu karty oraz zarejestrowanie transakcji w systemie kasowym i dokonanie zapłaty.
 3. Wartość transakcji zostaje przeliczona na punkty w ten sposób, że :
 • w sklepach spożywczych oraz przemysłowych naliczamy 1 punkt za każde wydane 20zł. np. zakup za 14 zł - punkty nie przysługują, zakup za 23 zł powoduje naliczenie 1 punktu, zakup za 47 zł powoduje naliczenie 2 punktów
 • w Salonie Mody Eleganza naliczamy 7 punktów za każde wydane 140 zł. np. zakup o wartości 139 zł nie uprawnia do naliczenia punktów, zakup za 154 zł powoduje naliczenie 7 punktów.
 1. Każde 30 punktów zgromadzone na indywidualnym koncie klient może zamienić na bon 10 zł wydawany (drukowany na terminalu) w dowolnie wybranym sklepie organizatora programu.
 2. Rejestracja transakcji możliwa jest wyłącznie w chwili jej dokonania. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia na paragonie czy jego transakcja została zarejestrowana w systemie lojalnościowym (indywidualny numer karty u dołu paragonu).
 3. Późniejszy zapis Punktów na podstawie paragonów lub innych dowodów dokonania transakcji nie jest możliwy.
 4. Punkty programu mogą być naliczane tylko jeden raz za każdą transakcję. W ramach konkursów oraz działań promocyjnych uczestnikom mogą być przyznane dodatkowe punkty lub nagrody dodatkowe, na zasadach określonych odrębnie dla prowadzonych okresowo akcji.
 5. Zgromadzone punkty zachowują ważność przez cały okres trwania programu.
 6. Ilość zgromadzonych punktów na koncie klienta może być sprawdzona po okazaniu karty w sklepie biorącym udział w programie lub za pośrednictwem strony internetowej www.usmiechnietezakupy.pl
 7. Organizator zastrzega sobie prawo do odebrania przyznanych punktów w sytuacji zwrotu towaru lub anulowania płatności.
 8. Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania indywidualnego konta punktowego Uczestnika, jeśli zachodzi podejrzenie, iż punkty na nim zgromadzone przyznane zostały niezgodnie z niniejszym regulaminem.
 9. Realizacja uprawnień wynikająca ze zgromadzonych przez Uczestnika Punktów możliwa jest jedynie z wykorzystaniem Karty aktywnej. Punkty mogą być wymienione na Nagrody tylko przez posiadacza Karty zarejestrowanej.
 10. Organizator ma wyłączne prawo ustalania, które towary lub usługi stanowią Towary lub Usługi objęte Programem.
 11. Punkty przyznawane są tylko pod warunkiem dokonania przez Uczestnika pełnej zapłaty za Towary lub Usługi wyłącznie w następujących sposobów: gotówką, bankową kartą płatniczą.
 12. Punkty nie podlegają wymianie na gotówkę.
 13. Wszelkie zastrzeżenia co do ilości zgromadzonych Punktów (dodanych lub odjętych) Uczestnik zobowiązany jest zgłosić w Placówce Partnera, w której dokonał zakupów. Reklamacje będą rozpatrywane na podstawie paragonu kasowego lub faktury potwierdzających dokonanie transakcji z użyciem Karty Uczestnika.
   

§ 7. WYMIANA PUNKTÓW NA BONY RABATOWE 

 1. Zgromadzone punkty podlegają wymianie na bony rabatowe, które uprawniają do bezgotówkowego zakupu towarów.
 2. W celu wymiany punktów na bony uczestnik, po zgromadzeniu odpowiedniej ilości punktów, winien zażądać wydrukowania bonu z terminala w dowolnym sklepie organizatora programu.
 3. Punkty gromadzone na koncie uczestnika nie podlegają zamianie na pieniądze, nie mogą być przedmiotem sprzedaży, ani przekazania osobie trzeciej.
 4. Po wydrukowaniu bonu z konta klienta zostanie automatycznie odjęta odpowiadająca wartości bonu ilość punktów.
 5. Bon posiada swój nominał, uprawnia on do dokonywania zakupów bezgotówkowych spośród towarów oferowanych w chwili realizacji bonów w danym sklepie, z wyłączeniem towarów i usług o których mowa w pkt. VI ust. 1. Bony nie podlegają wymianie na pieniądze, oraz podczas ich niepełnej realizacji nie jest wydawana z nich reszta.
 6. W celu zrealizowania bonu należy dokonać odczytu (sprawdzenia) bonu na terminalu. Każdy bon posiada unikatowy numer i kod kreskowy .
 7. Bon ważny jest wyłącznie w sklepach organizatora w terminie 30 dni od daty jego wydruku
 8. Bon może być zrealizowany od następnego dnia po jego wydaniu.
 9. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w naliczaniu punktów uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji na piśmie w sklepie, pocztą elektroniczną na adres mailowy karta@usmiechnietezakupy.pl lub w siedzibie organizatora. Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie 14 dni.
 10. Podstawą reklamacji jest posiadanie dokumentu zakupu potwierdzającego dokonanie reklamowanej transakcji.
 11. Reklamacja uczestnika powinna zawierać następujące informacje:
 • imię i nazwisko uczestnika,
 • adres zamieszkania,
 • opis zgłaszanych zastrzeżeń,
 • dowód zakupu
 • nr karty uczestnika,
 • adres e-mail uczestnika (fakultatywnie),
 • nr telefonu kontaktowego uczestnika (fakultatywnie)

§ 8. ZAKOŃCZENIE PROGRAMU, WYKLUCZENIE Z PROGRAMU

 

 1. Program obowiązuje na czas nieokreślony.
 2. Program rozpoczyna się od ogłoszenia o jego rozpoczęciu. Organizator zastrzega sobie prawo zawieszenia lub zakończenia Programu w każdym momencie, za uprzednim zawiadomieniem Partnerów oraz Uczestników, ze skutkiem następującym po 3 miesiącach kalendarzowych od ogłoszenia zawieszenia lub zakończenia Programu.
 3. Uczestnik będzie powiadomiony o zawieszeniu lub zakończeniu Programu na aktualny adres e-mail, podany przez Uczestnika w Formularzu rejestracyjnym lub poprzez odpowiednią informację na stronie www.usmiechnietezakupy.pl
 4. Uczestnik będzie uprawniony do wymiany zebranych Punktów na Nagrody w terminie 30 dni kalendarzowych od daty zawiadomienia przez Partnera o zawieszeniu lub zakończeniu Programu.
 5. Po upływie powyższego terminu Uczestnik nie będzie uprawniony do wymiany zgromadzonych Punktów na Nagrody, a Partner nie będzie zobowiązany do wymiany na Nagrody Punktów niewykorzystanych przez Uczestnika, po upływie powyższego terminu.
 6. W przypadku rezygnacji Uczestnika z uczestnictwa w Programie, Uczestnik składa pisemne oświadczenie o rezygnacji z Programu w Placówce Partnera, w której była zarejestrowana Karta danego Uczestnika. Uczestnik potwierdza rezygnację z Programu własnoręcznym podpisem na oświadczeniu. Wszystkie dotychczas zgromadzone na koncie Uczestnika Punkty, Uczestnik ma prawo wymienić na Nagrody w terminie 30 dni od zgłoszenia rezygnacji z uczestnictwa w Programie.

§ 9. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 

 1. W przypadku naruszenia postanowień niniejszego Regulaminu przez Uczestnika, Partner uprawniony jest do wykluczenia Uczestnika z udziału w Programie. Wykluczenie z Programu powoduje utratę (anulowanie) zebranych Punktów oraz utratę ważności Karty.
 2. Regulamin oraz lista sklepów, w których można dokonywać zakupów w ramach programu lojalnościowego sieci Uśmiechnięte Zakupy dostępne są dla Uczestników w siedzibie Organizatora, w Placówkach Partnerów oraz na stronie www.usmiechnietezakupy.pl.
 3. Organizator powiadomi uczestników o wszelkich zmianach w Regulaminie z trzymiesięcznym wyprzedzeniem, zamieszczając informację na stronie www.usmiechnietezakupy.pl

 

Pobierz formularz rejestracyjny

Znajdź najbliższy sklep

Proszę czekać

Lista najbliższych sklepów
*Odległóść od podanej przez Ciebie lokalizacji

[[p.city]], [[p.street]] - [[p.distance | numberEx:2 | number]] KM *