Program lojalnościowy

sprawdź saldo na swojej karcie

Podaj numer Twojej karty:

          

 

 

 

 

 

 

Regulamin programu lojalnościowego „Uśmiechnięte zakupy”

Tekst jednolity

 

§ 1. Postanowienia ogólne

1. Program lojalnościowy jest prowadzony pod nazwą „ Uśmiechnięte zakupy”

2. Organizatorem programu jest PSS „Społem” w Katowicach z siedzibą w Katowicach Rynek 12 wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem 0000049222

3. Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w programie określone przez organizatora.

4. Program prowadzony jest we wszystkich sklepach organizatora zawartych w załączniku do regulaminu

 

§ 2. Wyjaśnienie pojęć

1. Program - program lojalnościowy pod nazwą „ Uśmiechnięte zakupy” prowadzony jest przez PSS „Społem” w Katowicach

2. Sklepy – placówki oferujące towary lub usługi w ramach programu

3. Uczestnik – osoba, która ukończyła 18 lat i bierze udział w programie

4. Konto uczestnika – indywidualne konto w aplikacji programu, na którym są rejestrowane transakcje, powodujące naliczanie lub odliczanie punktów, gromadzonych przez uczestnika w ramach programu.

5. Stan konta – liczba punktów zgromadzona przez uczestnika programu

6. Karta klienta - karta programu „Uśmiechnięte zakupy”

7. Kod karty – kod EAN na karcie lojalnościowej, którego odczytanie przez terminal powoduje przypisanie karty uczestnika do jego transakcji i naliczenie punktów na koncie uczestnika

8. Formularz rejestracyjny - formularz, zawierający dane uczestnika oraz jego akces do programu

9. Punkty dodatkowe - punkty przyznawane dodatkowo, np. okresowo lub za wybrane formy aktywności zakupowej

10. Partner – inny podmiot oferujący uczestnikom w ramach programu towary lub usługi na preferencyjnych warunkach, określonych w porozumieniu zawartym z organizatorem.

11. Bon Społem – wydany przez organizatora w zamian za zgromadzone w trakcie programu punkty, który uprawnia do bezgotówkowego nabycia towarów w sklepach objętych programem

12. Nagroda dodatkowa - nagroda, która może być przyznana uczestnikowi przez organizatora w ramach dodatkowych promocji

 

§ 3. Warunki uczestnictwa w programie

1. Uczestnikiem programu może być wyłącznie pełnoletnia osoba fizyczna, która zgłosiła akces uczestnictwa w programie i której wydano kartę klienta

2. Regulamin znajduje się w każdej uczestniczącej w programie placówce organizatora i okazywany jest na prośbę uczestnika, a także na stronie www.spolem.katowice.pl

3. Wszelkie dane dotyczące uczestnika oraz informacje przez niego przekazywane traktowane będą przez organizatora w sposób zgodny z zasadami zawartymi w niniejszym regulaminie

4. Wypełniając i przekazując formularz zgłoszeniowy uczestnik wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych zawartych w formularzu zgłoszeniowym przez organizatora. Dane osobowe będą przetwarzane w celach reklamowych i marketingowych. Uczestnik wyraża zgodę na otrzymywanie ofert handlowych oraz korespondencji drogą elektroniczną (na adres poczty elektronicznej lub poprzez sms) Dane osobowe uczestnika są chronione zgodnie z Ustawą z dn. 26 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (tj. DZ.U. z 2002r Nr 101, poz. 926 z późniejszymi zm.) oraz Ustawą z dn. 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną ( Dz. U. z 2002r nr 144, poz. 1204 z późniejszymi zm.).

5. Imienny rejestr wydanych kart prowadzi pracownik w Zakładzie Handlu organizatora

6. Każdy uczestnik ma możliwość wglądu i aktualizacji danych osobowych dotyczących jego osoby. W przypadku rezygnacji z uczestnictwa w programie, dane osobowe uczestnika są usuwane.

7. Karta klienta wydawana jest uczestnikom programu nieodpłatnie pod warunkiem dokonania jednorazowego zakupu o wartości co najmniej 50 zł i po złożeniu podpisu pod prawidłowo wypełnionym i własnoręcznie podpisanym formularzem rejestracyjnym, potwierdzonym przez Sklep, w którym dokonano zakupu uprawniającego do otrzymania karty (wzór formularza w załączeniu). Karta klienta może być wydana wyłącznie przez kierownika sklepu, jego zastępcę lub wyznaczonego pracownika, po potwierdzeniu podpisem przyjęcia przez te osoby formularza rejestracyjnego od klienta.

8. Naliczanie punktów odbywa się przy kolejnym zakupie po wydaniu karty.

9. W przypadku utraty karty uczestnik programu jest uprawniony do złożenia wniosku o wydanie nowej karty. Za wydanie nowej karty zostanie pobrana oplata w wysokości 10 zł. Karty uszkodzone lub zużyte podlegają wymianie nieodpłatnie, pod warunkiem zwrotu karty.

10. Uczestnik programu może sprawdzić stan swojego konta na terminalu znajdującym się w każdym sklepie organizatora programu, z zastrzeżeniem, że ilość punktów jest aktualizowana ciągu 24 godzin od ostatniego zakupu zrealizowanego przy użyciu karty.

 

§ 4. Zapisywanie transakcji, gromadzenie punktów

1. Posiadacz karty klienta gromadzi punkty poprzez zakup towarów w sklepach organizatora, uczestniczących w programie, z wyłączeniem biletów komunikacji miejskiej, kart i doładowań telefonicznych oraz wyrobów tytoniowych i  napojów alkoholowych z wyjątkiem piwa.

2. Warunkiem naliczenia punktów na indywidualnym koncie klienta jest okazanie karty klienta kasjerowi przed rozpoczęciem kasowania towarów, odczytanie kodu karty oraz zarejestrowanie transakcji w systemie kasowym i dokonanie zapłaty.

3. Wartość transakcji zostaje przeliczona na punkty w ten sposób, że :

a) w sklepach spożywczych oraz stoiskach przemysłowych II p. Galerii Skarbek naliczamy 1 punkt za każde wydane 20zł. np. zakup za 14 zł -punkty nie przysługują, zakup za 23 zł powoduje naliczenie 1 punktu, zakup za 47 zł powoduje naliczenie 2 punktów

b) w Salonie Mody Eleganza naliczamy 7 punktów za każde wydane 140 zł. np. zakup o wartości 139 zł nie uprawnia do naliczenia punktów, zakup za 154 zł powoduje naliczenie 7 punktów.

4. Każde 30 punktów zgromadzone na indywidualnym koncie klient może zamienić na bon 10 zł wydawany (drukowany na terminalu) w dowolnie wybranym sklepie organizatora programu.

5. Rejestracja transakcji możliwa jest wyłącznie w chwili jej dokonania. Klient jest zobowiązany do sprawdzenia na paragonie czy jego transakcja została zarejestrowana w systemie lojalnościowym.( indywidualny numer karty u dołu paragonu).

6. Punkty programu mogą być naliczane tylko jeden raz za każdą transakcję.

7. W ramach konkursów oraz działań promocyjnych uczestnikom mogą być przyznane dodatkowe punkty lub nagrody dodatkowe, na zasadach określonych odrębnie dla prowadzonych okresowo akcji.

8. Zgromadzone punkty zachowują ważność przez cały okres trwania konkursu.

9. Organizator zastrzega sobie prawo do odebrania przyznanych punktów w sytuacji zwrotu towaru lub anulowania płatności.

10. Organizator zastrzega sobie prawo do zablokowania indywidualnego konta punktowego Uczestnika, jeśli zachodzi podejrzenie, iż punkty na nim zgromadzone przyznane zostały niezgodnie z niniejszym regulaminem

 

§ 5. Wymiana punktów na bony Społem

1. Zgromadzone punkty podlegają wymianie na bony Społem, które uprawniają do bezgotówkowego zakupu towarów.

2. W celu wymiany punktów na bony Społem uczestnik, po zgromadzeniu odpowiedniej ilości punktów, winien zażądać wydrukowania bonu z terminala w dowolnym sklepie organizatora programu

3. Punkty gromadzone na koncie uczestnika nie podlegają zamianie na pieniądze, nie mogą być przedmiotem sprzedaży, ani przekazania osobie trzeciej.

4. Po wydrukowaniu bonu z konta klienta zostanie automatycznie odjęta odpowiadająca wartości bonu ilość punktów.

5. Odbiór bonu należy potwierdzić podpisem na wydruku z terminala.

6. Bon Społem posiada swój nominał, uprawnia on do dokonywania zakupów bezgotówkowych spośród towarów oferowanych w chwili realizacji bonów w danym sklepie, z wyłączeniem towarów i usług o których mowa w § 4 pkt 1. Bony nie podlegają wymianie na pieniądze, oraz podczas ich niepełnej realizacji nie jest wydawana z nich reszta.

7. W celu zrealizowania bonu należy dokonać odczytu (sprawdzenia) bonu na terminalu. Każdy bon posiada unikatowy numer i kod kreskowy .

8. Bon ważny jest wyłącznie w sklepach organizatora w terminie 30 dni od daty jego wydruku

9. Bon może być zrealizowany od następnego dnia po jego wydaniu.

10. W przypadku stwierdzenia jakichkolwiek nieprawidłowości w naliczaniu punktów uczestnik ma prawo do złożenia reklamacji na piśmie w sklepie, pocztą elektroniczną na adres 4 organizatora lub w siedzibie organizatora. Reklamacja powinna być rozpatrzona w terminie 14 dni.

11. Podstawą reklamacji jest posiadanie dokumentu zakupu potwierdzającego dokonanie reklamowanej transakcji

12. Reklamacja uczestnika powinna zawierać następujące informacje:

  • imię i nazwisko uczestnika,
  • adres zamieszkania,
  • opis zgłaszanych zastrzeżeń,
  • dowód zakupu
  • nr karty uczestnika,
  • adres e-mail uczestnika (fakultatywnie),
  • nr telefonu kontaktowego uczestnika (fakultatywnie)

 

§ 6. Postanowienia końcowe

1. Organizator powiadomi uczestników o wszelkich zmianach w Regulaminie na stronie www.spolem.katowice.pl z trzymiesięcznym wyprzedzeniem.

2. Program prowadzony jest bezterminowo. Organizator może zawiesić lub zakończyć program. O planowanym zawieszeniu lub zakończeniu programu organizator powiadomi uczestników na trzy miesiące wcześniej na stronie www.spolem.katowice.pl oraz w sklepach organizatora.

3. W przypadku zakończenia programu wszyscy uczestnicy, którzy zgodnie z Regulaminem nabyli prawo do bonu, powinni pobrać bon zgodnie z §5 w terminie do 30 dni licząc od dnia zakończenia programu.

4. W przypadku rezygnacji z udziału w programie uczestnik powinien złożyć deklarację na piśmie i dokonać zamówienia bonu Społem, jeśli nabył prawo do jego otrzymania oraz zwrócić kartę klienta

5. Jednolity tekst Regulaminu obowiązuje od  dnia  01.01.2016r.

Znajdź najbliższy sklep

Proszę czekać

Lista najbliższych sklepów
*Odległóść od podanej przez Ciebie lokalizacji

[[p.city]], [[p.street]] - [[p.distance | numberEx:2 | number]] KM *